Skip links

Ergonomia pracy w NGOPoradnicze

2
3
Logo-slaskie-kolorowe-cmyk
4

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.

Projekt, który realizujemy, koncentruje się na eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Jego głównym celem jest poprawa warunków pracy oraz zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników. W ramach inicjatywy przewidziane są działania szkoleniowe, mające na celu edukację i podnoszenie świadomości w zakresie zdrowia w miejscu pracy. Projekt realizowany jest na terenie województwa śląskiego, w szczególności w Gliwicach, i obejmuje obszar działalności gospodarczej związany z opieką zdrowotną.

Głównymi odbiorcami projektu są pracownicy z głównej siedziby i biur terenowych. Inicjatywa ta skierowana jest do wszystkich pracowników, niezależnie od ich płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, pochodzenia etnicznego, wyznawanej religii, światopoglądu czy orientacji seksualnej. Szczególną uwagę kładziemy na dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami, zapewniając materiały szkoleniowe zgodne ze standardami WCAG 2.1.

Projekt ma na celu przynieść wymierne rezultaty zarówno dla zdrowia, jak i psychiki pracowników. Oczekujemy, że projekt przyczyni się do poprawy jakości życia pracowników oraz stworzenia zdrowszego i bardziej świadomego środowiska pracy.

Termin realizacji

01.09.2023r. – 30.11.2023r..

Wartość projektu

140 700,00 zł

Wartość dofinansowania

119 595,00 zł

Obszar Interwencji

Projekt skupia się na sektorze opieki zdrowotnej, ze szczególnym naciskiem na aktywne i zdrowe starzenie się. W ramach tego przedsięwzięcia przewidziano inicjatywy wspierające równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, w tym utworzenie w biurze strefy ciszy, która ma na celu pomoc pracownikom w utrzymaniu harmonii i odpoczynku od obowiązków zawodowych. Realizacja projektu obejmuje także zakup niezbędnego sprzętu oraz zapewnienie wszystkim pracownikom równego dostępu do jego produktów.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij