Skip links

Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów Senioralne

Celem projektu “Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów” była aktywizacja seniorów przez promocję partycypacji obywatelskiej oraz zwiększenie świadomości korzyści płynących z ich angażowania się w tworzenie lokalnej polityki z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej.

Projekt był kierowany do mieszkańców z 15 gmin z województwa śląskiego powyżej 60 roku życia. Rozmowy z liderami grup senioralnych oraz seniorami pozwoliły nam zdiagnozować potrzeby seniorów w zakresie kształtowania lokalnej polityki senioralnej. Inicjatywa kierowana była do gmin: Poczesna, Gaszowice, Jaworze, Pyskowice, Lelów,  Milówka, Wyry, Poręba, Bobrowniki, Rajcza, Kotulin.

Głównym rezultatem projektu były mapy lokalnych potrzeb seniorów, przygotowane odrębnie przez grupy senioralne biorące udział w projekcie dla każdej gminy. Mapy ilustrowały miejsca wymagające dokonania zmian pod kątem potrzeb seniorów oraz zawierały zdjęcia i opisy. Złożyliśmy 15 petycji do władz gminy z załączonymi mapami lokalnych potrzeb, które pozwoliły uaktualnić gminną politykę senioralną w oparciu o rzeczywiste potrzeby seniorów. Petycje zawierają ustalenia seniorów wynikające z stworzonych map lokalnych potrzeb. Pod koniec inicjatywy sporządziliśmy raport dotyczący partycypacji społecznej seniorów wraz z mapami graficznymi stworzonymi podczas warsztatów i spacerów badawczych. Raport zaprezentowany był na specjalnie w tym celu zorganizowanej konferencji poświęconej partycypacji seniorów w kształtowaniu lokalnej polityki.

Termin realizacji

01.03.2019-31.12.2019

Liczba odbiorców

225

Strona projektu

-

Co nam się udało

W ramach projektu przeprowadziliśmy warsztaty by lepiej poznać ich problemy oraz przedstawić możliwości senioralnych organów opiniodawczych, jak np. rady seniora. Wspieraliśmy seniorów w procesie powołania takich rad. Podczas spaceru badawczego, wspólnie stworzyliśmy dokumentację zdjęciową, która pozwoliła na zaprojektowanie Mapy Lokalnych Potrzeb Seniorów, a następnie została przekazana władzom gminy. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport o lokalnych potrzebach seniorów. Publikacja raportu miała miejsce na konferencji poświęconej partycypacji seniorów w kształtowaniu lokalnej polityki, na którą  zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji senioralnych, samorządu oraz administracji rządowej.

225
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
240
ODBIORCÓW POŚREDNICH
16
PRACOWNIKÓW
10
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Przedstawiciele grup senioralnych zwrócili uwagę na to, że gmina, planując różnego rodzaju remonty czy budowy rzadko bierze pod uwagę ich potrzeby i problemy wynikające m.in. z ich słabszej mobilności. Z uwagi na brak forum współpracy z samorządem w postaci Gminnych Rad Seniorów lub innych narzędzi partycypacji w tworzeniu prawa lokalnego – osoby starsze nie wiedzą jak komunikować się z władzami lokalnymi, które pozwolą im wpływać na rozwój polityki lokalnej z uwzględnieniem ich potrzeb. Seniorzy postrzegane były jako osoby bierne i nieangażujące się w lokalne sprawy publiczne. Taki wizerunek sprawia, że sami seniorzy uważają, iż z uwagi na swój wiek nie powinni już angażować się w sprawy publiczne.

asos

Projekt “Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów” jest realizowany przez Instytut Pracy i Edukacji w Gliwicach przy ul. Studziennej 6, 44-100 Gliwice. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij