Skip links

Senior – Świadomy Swoich Praw Senioralne

Projekt “Senior – świadomy swoich praw” odpowiadał na potrzebę większego uczestnictwa seniorów z województwa śląskiego w trzecim sektorze, a także szerzej – w działalności obywatelskiej, w tym strażniczej. Odpowiedzieliśmy także na potrzebę rozwoju organizacyjnego nieformalnych grup senioralnych. Kierowaliśmy swoje działania do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z województwa śląskiego do 20 tys. mieszkańców, w których jak wskazywały badania, opisywane problemy występują najczęściej.

Projekt był skierowany do seniorów z województwa śląskiego zaangażowanych w działanie nieformalnych grup, tj. klubach seniora, kołach gospodyń, chórach seniorów, grupach parafialnych i wielu innych. Były to osoby 60+, kobiety i mężczyźni, najczęściej nieaktywni zawodowo (na emeryturze lub rencie), zainteresowani działalnością społeczną, zrzeszaniem się, chcący poszerzać swoją wiedzę na temat praw konsumenckich i obywatelskich. Jednocześnie z powodu ograniczeń terytorialnych i finansowych, nie mających dostępu do profesjonalnych kursów, szkoleń dotyczących zrzeszania się i rzecznictwa interesów.

Powstały trzy scenariusze szkoleń dotyczące: dostępu do informacji publicznej, zrzeszania się, rzecznictwa interesów. Wszystkie materiały potrzebne do przygotowania zajęć, włącznie z case study, wzorami materiałów, prezentacją multimedialną w formacie pdf. i pptx., a także przewodnikiem dla prowadzących zajęcia, opisujących w jaki sposób przeprowadzić wykład, metodologię prowadzenia warsztatu. Zostały zrobione w taki sposób, aby nawet osoba posiadająca niewielkie doświadczenie w pracy z seniorami mogła je samodzielnie przeprowadzić z własną grupą seniorów. Stworzyliśmy scenariusze szkoleń i podręcznik w wersji online, gdzie zostały udostępnione na stronie internetowej Oferenta na otwartej licencji. Powstał również podręcznik w formie papierowej, w którym opisaliśmy zagadnienia dostępu do informacji publicznej, rzecznictwa interesów seniorów i zrzeszania się. Każdy z uczestników szkoleń otrzymał swój egzemplarz podręcznika, dzięki temu utrwalił zdobytą wiedzę i mógł z niej lepiej korzystać w swoich działaniach.

Termin realizacji

01.03.2018–31.12.2018

Liczba odbiorców

750

Strona projektu

-

Co nam się udało

Seniorzy zdobyli wiedzę i kompetencje w zakresie zrzeszania się, tworzenia formalnych struktur organizacji, funkcjonowania w ramach zarejestrowanej organizacji. Zdobyli  wiedzę i kompetencje w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz w zakresie rzecznictwa swoich interesów. Zmotywowano osoby starsze zamieszkujące gmin wiejskie i miejskowiejskie do 20 tys. mieszkańców z województwa śląskiego do aktywności obywatelskiej, dbanie o swoje prawa. Rozwinęliśmy ofertę edukacyjną dla seniorów. Członkowie grup nieformalnych podnieśli swoje kompetencje w organizowaniu projektów edukacyjnych.

750
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
800
ODBIORCÓW POŚREDNICH
23
PRACOWNIKÓW
10
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

W województwie śląskim jest 520 formalnych organizacji senioralnych. Z tego około 25%, organizacji takich jak kluby seniora, koła emerytów i rencistów, koła gospodyń wiejskich, zrzeszające od kilku do kilkunastu osób. Podmioty te mają głównie charakter nieformalnych zrzeszeń. Z tego powodu nie mogą aktywnie uczestniczyć w życiu trzeciego sektora, tj. występować do organów administracji ze stanowiskiem w sprawach dotyczących seniorów czy brać udziału w konkursach skierowanych do sformalizowanych podmiotów. Przez to trudno jest im aktywnie działać na rzecz swoich członków, a także zwiększać zasięg swojego oddziaływania. Są one zbyt zamknięte, hermetyczne, działają wyłącznie na rzecz siebie i swoich członków. Dlatego stworzyliśmy inicjatywę „Senior świadomy swoich praw”, by starsze osoby zyskały dostęp do informacji w zakresie prawa.

asos

Projekt jest realizowany w ramach programu ASOS 2018.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij