Skip links

Korpus Wsparcia SeniorówSenioralne

Inicjatywa Korpus Wsparcia Seniorów została przygotowana i zrealizowana w celu wsparcia
seniorów w wieku 65 lat i więcej. W ramach projektu, opiece podlegało co najmniej 30 starszych osób, będących mieszkańcami Zawiercia. Osoby, które uzyskały pomoc i wsparcie w ramach
podjętych przedsięwzięć wykazywały znaczne trudności w prawidłowym, codziennym funkcjonowaniu ze względu na stan zdrowia oraz brak odpowiedniego bądź niewystarczającego
wsparcia ze strony najbliższych. Do realizacji zadań zostali przydzieleni doświadczeni wolontariusze, którzy realizowali swoje zadania w oparciu o bieżące potrzeby seniorów.

Inicjatywa była skierowana do osób starszych, w wieku 65 lat i więcej, którzy są mieszkańcami
Zawiercia. W ramach projektu, pomocą zostało objętych co najmniej 30 osób, którzy wykazywali
znaczne trudności w codziennym funkcjonowaniu i bieżących czynnościach.

W ramach projektu uruchomiono wolontariat dla co najmniej 30 osób, który swym zakresem
obejmował zagospodarowanie czasu wolnego seniorów oraz pomoc w bieżących, codziennych
czynnościach. Dodatkowo, przygotowano 30 paczek żywnościowo-higienicznych, zachęcano
osoby starsze do aktywności fizycznej i intelektualnej, a także podjęto działania, które miały na celu zniwelowanie skutków samotności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób
starszych.

Termin realizacji

18.07.2022-31.12.2022

Liczba odbiorców

30

Strona projektu

-

Co nam się udało

Przez cały okres trwania projektu, seniorzy objęci programem mieli możliwość korzystania z pomocy odpowiednio przygotowanych wolontariuszy. W trakcie projektu wypromowano również ideę wolontariatu i aktywności w środowisku lokalnym. Pomoc uzyskało co najmniej 30 seniorów w wieku 65 lat i więcej z Zawiercia.

30
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
100
ODBIORCÓW POŚREDNICH
11
PRACOWNIKÓW
4
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

W związku z realizacją projektu, uwagę zogniskowano wobec trudności i problemów z jakimi borykają się starsi ludzie. Wychodząc naprzeciw zauważonym potrzebom, opracowano
koncepcję pomocy osobom starszym, będących mieszkańcami Zawiercia. Poprzez realizację projektu, usprawniliśmy funkcjonowanie starszych osób, niosąc pomoc w wielu aspektach życia codziennego.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij