Skip links

POSZUKUJEMY WYKONAWCY USŁUGI ZAKUPU I DOSTARCZENIA PAKIETÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

10.11.2023

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego zakupu i dostarczenia pakietów żywnościowych nr 1/2023/PH z dnia 10.11.2023 w ramach projektu “Helping Hands for Ukraine” realizowanego z  programu Pomoc humanitarna 2023, finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie pakietów żywnościowych dla ludności cywilnej poszkodowanej w wyniku działań wojennych w Ukrainie. Termin wykonania zamówienia do 20.11.2023. Adres dostawy zamówienia: 40-008, Katowice, ul. Warszawska 56/1.

Warunki udziału w postępowaniu:

  • wykonawca posiada uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia,
  • wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

SKŁADANIE OFERT

1. Zapytanie ofertowe stanowi załącznik nr 1

2. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego załącznik 2

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;

4. Oferta musi być czytelna;

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.11.2023  do godz. 23:59:59.

– droga elektorniczną na adres email valeriia.bekh@klaster.org.pl.

6. Zamawiający odrzuci ofertę:

1) złożoną po terminie;

2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych;

3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;

4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;

5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Pobierz załączniki

Skip to content
Zobacz
Przeciągnij