Skip links

Integracja młodych uchodźców w województwie śląskim

Przedstawiamy efekty rocznych badań przeprowadzonych w ramach projektu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży, które zgromadziły 30 młodych Ukraińców z województwa śląskiego. Celem tych badania było zbadanie warunków i barier, które uchodźcy napotykają w procesie integracji społecznej.

Zbieranie informacji odbywało się podczas warsztatów, gdzie uczestnicy zidentyfikowali różne wyzwania, na które napotykają uchodźcy, zwłaszcza w kontekście bariery językowej, dostępu do rynku pracy i akceptacji różnorodności kulturowej. Wniosek? Istnieje pilna potrzeba rozwoju edukacji językowej, której celem jest ułatwienie efektywnej komunikacji i zrozumienia kulturowego, oraz wsparcie dostępu do rynku pracy poprzez programy szkoleniowe dostosowane do lokalnych potrzeb.

Rekomendacje obejmują również zacieśnienie współpracy z sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi oraz utworzenie interdyscyplinarnych zespołów ds. integracji. Te zespoły, składające się z przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz cudzoziemców, zasugerowano jako efektywne środki koordynacji działań na rzecz integracji.

Projekt Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży pokazał, jak ważne jest wsparcie lokalnej społeczności oraz zaangażowanie różnych podmiotów w celu wypracowania harmonijnych relacji między grupami społecznymi, co stanowi klucz do skutecznej integracji społecznej uchodźców.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij