Skip links

Śląsk Solidarny z Ukrainą Międzynarodowe

Inicjatywa miała zmniejszyć skutki kryzysu humanitarnego spowodowane masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wesprzeć działania organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie.

Grupą docelową byli uchodźcy z obszaru Ukrainy dotkniętego w sposób bezpośredni lub pośredni działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej.

W ramach inicjatywy uchodźcy z Ukrainy otrzymali wsparcie prawne, doradcy zawodowego oraz tłumaczy języka ukraińskiego. Udzieliliśmy dostępu do strony internetowej, gdzie zawarta jest baza wiedzy o języku ukraińskim o udzielanej pomocy rzeczowej, mieszkaniowej, wyżywienia pomocy medycznej. Udało nam się zmniejszyć poczucie stresu wśród uchodźców z Ukrainy.

Termin realizacji

01.04.2022 - 30.06.2022

Liczba odbiorców

2000

Opis rezultatów

Udało nam się podnieść kompetencje języka polskiego wśród uchodźców z Ukrainy zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci. Podnieśliśmy kompetencje językowe uchodźcom z Ukrainy, pomogliśmy im wejść na rynek pracy. Udzieliliśmy pomocy rzeczowej, mieszkaniowej oraz udzieliliśmy pomocy z wyżywieniem. Poprawiliśmy warunki bytowe uchodźców z Ukrainy w Polsce.

9083
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
21191
ODBIORCÓW POŚREDNICH
30
PRACOWNIKÓW
27
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Inicjatywa Śląsk Solidarny z Ukrainą powstał by pomóc przybyłym uchodźcom z Ukrainy w zaadaptowaniu się w nowym środowisku. Z uwagi na trudną sytuację na Ukrainie wiele ludzi musiało uciekać ze swojej ojczyzny i poszukiwać schronienia w nowym miejscu. Dlatego stworzyliśmy nasz projekt, żeby pomóc przybyłym osobom odnaleźć się w nowej sytuacji.

polska
godło
klaster

ZADANIE PUBLICZNE O KTÓRYM MOWA W ART. 16 UST. 1 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 1057, Z PÓŹN. ZM.), POD TYTUŁEM „ŚLĄSK SOLIDARNY Z UKRAINĄ – WSPARCIE UCHODŹCÓW Z UKRAINY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”. UMOWA NR 427/BPRM/2022

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij