Skip links

Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu Edukacyjne

Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej OWES to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) powstały z połączenia doświadczeń biznesowych, pozarządowych i społecznych. Celem głównym projektu było wsparcie młodych w wieku 15-19 lat, w tym z niepełnosprawnościami oraz młodzieży w szczególnie trudnej sytuacji, w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy. Zaangażowaliśmy osoby, które do tej pory nie angażowały się w aktywności społeczne lub stopień ich zaangażowania był znikomy.

Celem głównym projektu było wsparcie 192 osób młodych w wieku 15-19 lat, w tym z niepełnosprawnościami oraz młodzieży w szczególnie trudnej sytuacji, w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy, uczęszczających do placówek edukacyjnych i wychowawczych woj. śląskim: Gliwicach, Jaworznie, Cieszynie, Bielsku-Białej, p. gliwickim, p. zawierciańskim, Zawierciu i Bytomiu.

Działania praktyczne i teoretyczne ukierunkowane były na zdobywaniu kompetencji określonych przez pracodawców jako kluczowe na rynku pracy – komp. cyfrowe, inteligencja społeczna, chęć do nauki, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętności organizacyjne. Każdy z uczestników projektu został objęty indywidualnym planem działania rozłożonym na 10 miesięcy realizowanym pod okiem opiekuna. Każdy z uczestników wziął udział w przygotowaniu i realizacji małych projektów skierowanych do swojej społeczności lokalnej, przez co podniesie wrażliwość społeczną, nauczyli się wchodzić w interakcję z innymi osobami, wspierać swoich współpracowników i rozwinęli swoje kompetencje międzykulturowe. Uczestnicy w trakcie okresu wsparcia mieli dostęp do konsultacji psychologicznej i trenerów kompetencji, a także dostęp do materiałów dydaktycznych.

Termin realizacji

31.01.2019-30.04.2021

Wartość projektu

733 980,00 zł

Liczba odbiorców

192

Strona projektu

-

Co nam się udało

Dzięki uczestnictwu w targach organizacji i imprezie finałowej, uczestnicy przetestowali swoje umiejętności społeczne, komunikacyjne, nawiązali nowe znajomości, zwiększyli pewność siebie dzięki współtworzeniu dużej imprezy, nauczyli się pozytywnej rywalizacji. Uczestnicy wzięli udział w szkoleniach podnoszących kompetencji i umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy.

192
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
120
ODBIORCÓW POŚREDNICH
12
PRACOWNIKÓW
10
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Zauważyliśmy, że wiele młodych ludzi zarówno zdrowi, jak z niepełnosprawnościami zmagają się z uzyskaniem kompetencji zawodowych. Nasza inicjatywa jest odpowiedzią na problem, którym wiele młodych ludzi musi się zmagać. Dzięki nam zdobyli oni kompetencje określane przez pracodawców jako kluczowe tj. Kompetencje cyfrowe, inteligencje społeczną oraz umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

Projekt „Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu” – projekt rozwoju kompetencji społecznych 192 osób w wieku 15-19 lat, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I “Osoby młode na rynku pracy”. Działanie 1.4 “Młodzież solidarna w działaniu.” Numer umowy: POWR.01.04.00‐00‐0044/18 Beneficjent: Spółdzielnia Socjalna „PIAST”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Zobacz
Przeciągnij