Skip links

Poszukujemy mentora studentów zagranicznych

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia mentora studentów zagranicznych nr 4/2022/FAMI z dnia 28.06.2022 w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach z oddziałami terenowymi”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi mentora studentów zagranicznych świadczącego konsultacje w zakresie mentoringu zawodowego. Termin wykonania zamówienia6.07.2022-31.12.2022. Usługa świadczona będzie zdalnie oraz stacjonarnie w punktach ośrodka wsparcia cudzoziemców w Katowicach, Gliwicach oraz Zawierciu. Czas świadczenia usług w godzinach pracy Ośrodka Wsparcia Cudzoziemców 10:00-18:00 od poniedziałku do piątku. Liczba poszukiwanych pracowników: 2 osoby (160 godzin miesięcznie). Maksymalne całkowite wynagrodzenie: 8000 brutto (cena zawiera świadczenia na ubezpieczenie społeczne oraz podatek).

Kwalifikacje zamawiającego

Kwalifikacje wymagane:
– Doświadczenie w pracy ze studentami zagranicznymi, minimum 1 rok.
– Znajomość języka obcego: angielskiego.

Kwalifikacje pożądane:
– Znajomość języka obcego: rosyjskiego.

Składanie ofert

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1);
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
3. Oferta musi być czytelna;
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5.07.2022 do godz. 23:59:59.
– osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II.
5. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) złożoną po terminie*;
2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych*;
3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego*;
4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi*;
5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia*;

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij