Skip links

Otwarty nabór ekspertów do komisji oceniającej wnioski w konkursie “Regranting dla Organizacji Poradniczych edycja 2024”

Fundacja Klaster Innowacji Społecznych ogłasza nabór na ekspertów oceniających wnioski złożonych przez wnioskodawców w ramach konkursu “Regranting dla Organizacji Poradniczych edycja 2024”. Celem projektu jest wsparcie realizacji usług poradniczych przez podmioty nieposiadające osobowości prawnej za pomocą mechanizmu regrantingu oraz działania o charakterze animacyjnym i edukacyjnym mające na celu zwiększenie trwałości i potencjału organizacji poradniczych. Zamawiający dokona wyboru 10 Wykonawców.

Data rozpoczęcia naboru ekspertów do komisji oceniającej wnioski: 22.05.2024 r. Oferty należy składać w terminie do dnia 03.06.2024 r. do godziny 16.00. Termin realizacji usługi: czerwiec 2024 r.

Usługa obejmuje:
– ocenę formalną złożonych wniosków,
– ocenę merytoryczną wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę formalną,
– uzupełnienie kart oceny formalnej i merytorycznej każdego wniosku
– w ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do udziału w posiedzeniu Komisji w dniu i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w Umowie.

Kandydaci na ekspertów powinni spełniać następujące kryteria:
– wykształcenie co najmniej wyższe,
– co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie problematyki związanej z działalnością podmiotów uprawnionych do składania wniosków/ofert,
– doświadczenie w działalności w organizacji pozarządowej,
– doświadczenie w dokonywaniu oceny wniosków lub ofert składanych w ramach programów grantowych finansowanych ze środków publicznych,
– gwarancja rzetelności, bezstronności i poufności oceny wniosków i ofert.

Jak aplikować:
– wypełnić wymagane dokumenty,
– wypełnione pliki złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Regranting dla Organizacji Poradniczych edycja 2024”, w biurze Operatora w Gliwicach przy ul. O. J. Siemińskiego 22, lub drogą elektroniczną w postaci skanu podpisanej oferty wraz z załącznikami przesłanej na adres mailowy kontakt@grantydlaporadni.pl

Wymagania dotyczące składanych ofert znajdą Państwo w Regulaminie naboru. Oferty składać należy na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w ogłoszeniu o naborze na stronie: grantydlaporadni.pl/eksperci/


W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem kontakt@grantydlaporadni.pl lub telefoniczny: 732-259-513.

Leave a comment

Skip to content
Zobacz
Przeciągnij